Skip to content

Par mums

Namiņš diviem ir īsta miera osta diviem vai nelielai ģimenei (2+1).
Pie mums ir iespēja baudīt romantiskus saulrietus un arī sagaidīt skaistākos saullēktus!Namiņš ir 35 kvadrātmetru liels,ar tam pieguļošu terasi uz kuras ir galdiņš ar krēsliem un siltiem plediņiem. Plaša sakopta teritorija, kurā ir tīrs, liels dīķis un upīte pie pašiem namiņa logiem.
Turpat arī plaša lapene ar galdu, krēsliem, šupuļkrēslu, grillu un kāpnēm līdz pat pašam ūdenim.

Namiņā ir visi nepieciešamie trauki ēst gatavošanai, tējkanna, mikroviļņu krāsns, ledusskapis, kā arī mēs nodrošinam kafiju, tēju, garšvielas, eļļu.
Pie mums ir iespēja pasūtīt pašu marinētu Vistas vai C/G šašliku.
Kā arī ir iespēja pasūtīt siera plati vai svaigu augļu plati.
Esam sagatavojuši arī nelielu maršrutiņu ko Jūs varat apskatīt mums tuvumā un kur var garšīgi paēst vakariņas .

naminsdiviem

No mums 20 km braucienā atrodas:

Liepupes muiža
5 min

Rūjas Svētliepa
5 min

Tūjas pludmale
10 min

Lembužu alus brūzis
10 min

Minhauzena muzejs
15 min

Zaķupes akmens
15 min

O. Kiršteina ainavu dārzs
15 min

Skultes muiža un parks
13 min

Ķurmraga bāka
20 min

Lauču akmens
20 min

Tikai mūsu viesiem par draudzīgām cenām, IZBRAUCIENS AR KUTERI KUIVIŽU OSTĀ🛥

Gardi varēs paēst:

Liepupes muižas restorānā

Krodziņā
Sidrabiņi krogs

Vasaras mēnešos krodziņā "Čiekurs"

Tūjā
krodziņā "Liedags"

Limbažos krodziņā KĻAVA

Mēs atrodamies 75km no Rīgas, Liepupes pagastā, 3km no Liepupes centra.
Papildus piedāvājam – Pirti, hidromasāžas kubls,grill vietu, dāvanu kartes,ziedus īpašiem svētkiem,gardas plates un pašu marinētu šašliku.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PAR MUMS

Personas datu apstrādes pārzinis ir E.D PERNIGELE SIA, 
reģistrācijas nr. 40203402777, juridiskā adrese: Ādažu novads, Carnikavas pag., Gaujas tilts 31km 1-1, LV 2163; turpmāk tekstā – uzturētājs

Mūsu mājaslapas un interneta veikala adrese: https://naminsdiviem.lv

VISPĀRĪGI

Personas dati ir informācija par fizisku personu – uzturētāja klientu, darbinieku, darba vietas kandidātu utt., kur ļauj šo personu identificēt, t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, u.c. informācija.

Uzturētājs rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

DATU APSTRĀDE

Uzturētājs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai: klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu / pretenziju izskatīšanai un apstrādei; klientu noturēšanai; lojalitātes celšanai; apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus uzturētājam.

Uzturētājs apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs – lai realizētu no uzturētāja un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas uzturētāja leģitīmās intereses.

Uzturētāja likumīgās intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai uzturētājs var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, uzturētāja sadarbības partneri apstrādā uzturētāja rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie uzturētāja sadarbības partneri ir uzskatāmi par uzturētāja datu apstrādes apstrādātājiem un uzturētājam ir tiesības nodot uzturētāja sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Uzturētāja sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar uzturētāja prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei uzturētāja uzdevumā.

DATU GLABĀŠANA

Uzturētājs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

TIESĪBAS UZ DATIEM

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt uzturētājam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt uzturētājam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz uzturētāja likumīgajām  interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no uzturētāja pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, uzturētājs pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Uzturētājs atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

DATU NODOŠANA

Uzturētājs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros); 
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; 
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; 
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī uzturētāja likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs uzturētāja likumīgās intereses. 

PIEKRIŠANA

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot uzturētāja interneta lapā.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

KONTAKTINFORMĀCIJA

Uzturētājs veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Saziņu par līgumsaistību izpildi uzturētājs veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

SĪKDATNES

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu interneta veikala izmantošanu ērtāku. Sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties jūsu izdarītās izvēles, sniedzot jums plašākas un pielāgotākas iespējas.

Ir vispārīgas sīkdatnes, kuras ir obligātas un kuras saglabā interneta veikala satura vadības sistēma, lai padarītu interneta veikala izmantošanu Jums ērtāku – par tām var vairāk lasīt šeit.

AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Uzturētājs attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām uzturētāja darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

CITI NOTEIKUMI

Jebkas no augstāk minētā neattiecas uz datiem, kurus ir pienākums turēt administratīvu, likumisku vai drošības iemeslu dēļ.

Save settings
Cookies settings